Konkurs - Back to Gameschool

  • Autor: Kamila Zielińska
  • Opublikowano: 09 Wrzesień 2019
  • Komentuj 34

BACK TO GAMESCHOOL! 


UPDATE

Z wielką radością ogłaszam, że Wasze prace były tak fajne, iż dodajemy 4 miejsce, tak ciężko było nam wybrać! Oto zwycięzcy naszego konkursu:

 

1. Manuela Gołombowska 

2. Mateusz Czajer

3. Stykelke

4. Mała Margo

Wszystkich wygranych proszę o kontakt meilowy na adres [email protected] Gratulujemy!


Ciężko wrócić do szkoły i pracy po wakacjach? Koniec leniuchowania i urlopów! Większość z nas wraca właśnie przed swoje komputery, by uczyć się i pracować, ale specjalnie dla Was mamy konkurs na osłodę tych pierwszych dni września.

Do wygrania są trzy świetne zestawy od firmy Lioncast, która niestety wycofuje się z naszego rynku, więc to ostatnie okazje by dorwać ich świetnej jakości sprzęt. Recenzje niektórych peryferii z tym logo znajdziecie tutaj.

Regulamin konkursu znajdziecie niżej.

Lioncast słuchawki i myszki - konkurs jarock.pl

Zadanie konkursowe:

Wymień jedną lub dwie gry, które nauczyły Cię czegoś przydatnego, czego użyłeś/aś w szkole lub pracy oraz opisz, jak te umiejętności wykorzystać w życiu codziennym. Dopuszczalna jest również forma graficzna - byle odpowiedzi były ciekawe i twórcze!


Odpowiedzi wstawiajcie w komentarze pod tym artykułem, lub pod postem konkursowym na profilu Facebook Ja, rock. Konkurs trwa do niedzieli 8 września do godziny 20:00!


 

Nagrody:

 

 Miejsce pierwsze - Słuchawki LX60, mysz LM30 + podkładka Conquer

 Miejsce drugie - Słuchawki LX55, Mysz LM50 + podkładka Conquer

 Miejsce trzecie - Słuchawki LX50, Mysz LM25 + podkładka Conquer

Miejsce czwarte - Słuchawki LX50, Mysz LM25 + podkładka Conquer

 

lioncast słuchawki i myszki

 


Regulamin konkursu „Back to Gameschool” (dalej: „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Konkursu jest: Adam Zientarski, zwany dalej Organizatorem, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Adam Zientarski” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Leśna 5 lok. 44, 41-303 Dąbrowa Górnicza, posiadający NIP: 6292464286, posiadający REGON: 242865758; adres poczty elektronicznej: [email protected] ; (dalej: „Organizator”). 

 

2. Konkurs trwa od godziny 17:00 4 września, do 8 września 2019 roku o godzinie 20:00. 

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani organizowany przez Facebook. 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie 

1.  W konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Zgodę (w formie elektronicznej, np. skan lub zdjęcie pisma) należy przesłać na adres: [email protected]

2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani UIP oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki: 
A. Wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

§ 3. Przebieg Konkursu 

1. Zadanie konkursowe: Wymień jedną lub dwie gry, które nauczyły się czegoś przydatnego w szkole lub pracy oraz opisz, jak te umiejętności wykorzystałeś/aś w życiu codziennym.
2. Uczestnik może zgłosić na Konkurs jedną pracę konkursową.
3. Zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi i UIP nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie Pracy Konkursowej na następujących warunkach:

a. pola eksploatacji: publikacja w mediach społecznościowych, w tym w Serwisach i 

    materiałach promocyjnych, prezentacje dorobku, w tym prezentacje branżowe,
b. terytorium: bez ograniczeń,
c. okres: 3 lata,

4. Jeżeli w Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową na Konkurs udziela Organizatorowi i UIP zgodny na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.

5. Jeżeli w Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek innych niż Uczestnik osób, Uczestnik może zgłosić taką Pracę Konkursową na Konkurs tylko jeżeli uzyskał od wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony w Pracy Konkursowej, zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, z prawem do udzielenia dalszej zgody Organizatorowi i UIP. W takiej sytuacji, na zasadzie dalszej zgody, Uczestnik udziela Organizatorowi i UIP zgody na wykorzystanie wizerunku takich osób, utrwalonego w Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).


§ 4. Wyłanianie zwycięzców oraz nagrody


1. Zgłoszone na Konkurs Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej: „Komisja”) powołanej przez Organizatora. W skład Komisji wejdą trzy osoby należące do Redakcji JaRock.

2. Do wygrania są trzy zestawy sprzętu Lioncast:

A: Miejsce pierwsze - Słuchawki LX60, mysz LM30 + podkładka Conquer

B: Miejsce drugie - Słuchawki LX55, Mysz LM50 + podkładka Conquer

C: Miejsce trzecie - Słuchawki LX50, Mysz LM25 + podkładka Conquer

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 powyżej są w dalszej części Regulaminu zwani łącznie Zwycięzcami. 

4. Zwycięzcy w razie przekroczenia jednorazowej, wolnej od podatku wartości nagrody otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne na pokrycie zryczałtowane podatku od nagród w wysokości określonej przepisami prawa, które nie będą wydawane Zwycięzcom.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 8 września 2019 r. 

6. Zadanie konkursowe zostanie ocenione pod względem kreatywności, pomysłowości i fantazyjności, według subiektywnej opinni prowadzących konkurs.

7. Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej pod artykułem konkursowym na stronie Jarock.pl oraz za pomocą Facebooka. 

Zwycięzca, po otrzymaniu informacji o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook i/lub Twitch, powinien w odpowiedzi wskazać adres, na który nagroda zostanie wysłana. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość temu obowiązkowi, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, które może ją przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na konkurs kolejną najlepszą Pracę Konkursową, po Pracach Konkursowych Zwycięzców. 

§ 5. Dane osobowe 

1. W ramach Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dane osobowe zwycięzców, w celu wydania nagród. Dane te zostaną usunięte niezwłocznie po wydaniu nagród. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. W celu wydania nagród Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Zwycięzców:
a. imię, 

b. nazwisko, 

c. adres, 

d. adres e-mail, 

e. telefon.

4. Zwycięzca ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu). Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebook. 

3. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w artykule konkursowym na stronie głównej Jarock.pl. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

5. Organizator nie ponosi winy za odstąpienie od regulaminu przez uczestników konkursu.

 

Pod tym wpisem można się reklamować. Jeżeli uważasz, że stworzyłeś bardzo dobry film związany z tematem wpisu, wklej do niego link w komentarzu. Najlepsze filmy zostaną tutaj na zawsze. Zapraszamy do komentarzy. Czekamy na Wasze opinie. Do dyspozycji naszych czytelników oddajemy również forum dyskusyjne... serdecznie zapraszamy tam do rozbudowanych dyskusji i kooperacji spoleczności brodaczy!

Komentarze